Årsplan 2020-2021

Årsplan er vårt arbeidsredskap og pedagogiske plattform. Den beskriver hvordan vi jobber med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillitt og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

(Barnehageloven § 1 Formål)

 

Ansvar og samarbeid

Det er foreldrene som har ansvar for å oppdra barnet, men vi i barnehagen skal hjelpe til med dette. Dette krever et godt foreldresamarbeid, noe som vi legger stor vekt på her i Solstrålen familiebarnehage. Det er viktig at vi i barnehagen og foreldrene har gjensidig respekt og anerkjennelse for hverandres ansvar og oppgaver i forhold til barnet, og at vi har regelmessig kontakt der informasjon utveksles. God kommunikasjon ved levering og henting fører til et tettere samarbeid. I tillegg til den daglige kontakten med foreldrene, så har vi to foreldresamtaler i løpet av året og et foreldremøte på høsten. Av og til arrangerer vi også temakveld der vi inviterer en foredragsholder.

 

Omsorg, lek og læring 

Omsorg ligger til grunn for alt vi gjør. Det kommer til uttrykk i hverdagssituasjoner som stell, påkledning og måltider, så vel som gjennom samtaler, lek og læring. Det er viktig for oss at en omsorgsfull voksen er åpen og oppmerksom, slik at vi kan se det unike i hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppa. I og med at vi er en liten barnegruppe i Solstrålen familiebarnehage, har vi voksne ekstra god mulighet til å se hvert enkelt barn. Vi blir godt kjent med barna og knytter sterke bånd, noe som fører til trygghet i barnegruppa. For å styrke barnets forutsetninger for å kunne utvikle tillit til seg selv og andre, og til gradvis å ta ansvar for seg selv og fellesskapet, kreves det god omsorg. Vi jobber for å skape et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men der vi også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.Da legges det et godt grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Gjennom oppdragelse leder og veileder de voksne den neste generasjonen og overfører verdier, normer, tanker, uttrykks- og handlingsmåter. Når vi som voksne viser positive holdninger og uttrykksmåter, vil det farge barna til å opptre på samme måte.

Barnehageloven sier at barnehagen skal fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Dannelse er en livslang prosess, som handler om hele mennesket og hvem vi blir. Danning skjer i samspill med omgivelsene og de menneskene vi omgir oss med. I en dannelsesprosess har voksnes holdninger og hvordan vi legger til rette for lek og læring, stor betydning. 

I barns liv skal leken ha en sentral plass. I Solstrålen familiebarnehage verdsetter vi leken for dens egenverdi, det den gir barnet i form av glede og opplevelser, samt lekens betydning for læring. Læring skjer gjennom hele livet, og i barndommen er læring nært knyttet til lek. Vi setter derfor av mye tid til frilek både inne og ute. Det er viktig at vi som voksne trer støttende til i leken i de situasjoner der det trengs for at alle barn skal få en positiv opplevelse og på denne måten også få det beste grunnlaget for læring, så vel som det å føle seg som en del av et fellesskap. Det er også mye læring i hverdagssituasjoner som måltid og påkledning, og i tilrettelagte aktiviteter, der vi møter barn med åpenhet og positive holdninger til deres undring. Her vil samtalen med barna være viktig. I løpet av barnehageåret har vi ulike temaer som vi jobber med. Disse aktivitetene er nevnt i årshjulet og nærmere beskrevet i periode- og ukeplaner.

Forskjellige omgivelser skaper rom for ulike utfordringer og dermed ulik lek. I tillegg til barnehagens inne- og uteområde bruker vi ofte nærmiljøet. Her finner vi skogen, fjæra og ulike lekeplasser i umiddelbar nærhet. Barn lærer av hverandre i leken, og vi mener at det er viktig å la leken få vokse uten for mye av de voksnes innblanding. Vi går inn i leken for å oppmuntre, inspirere og støtte når det er et ønske eller behov for det. Dette er viktig for at alle barn skal få gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek. Dette igjen er grunnlaget for barns meningsskaping og trivsel i barnehagen. 

Vi bygger vår virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen. Med kristne grunnverdier forstås medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet. Dette er verdier som vi finner igjen i de fleste religioner og livssyn. Barnehagen skal lære barna om tro og verdier. Opplæring til tro er ikke barnehagens ansvar. Vi har et mål om at barna skal ha respekt for seg selv og andre, at de skal vokse som det individet det er, og bygge opp en selvtillit som gjør at barnet har tro på seg selv. Samtidig skal barna lære seg å se på alle andre individer som likeverdige mennesker. Jobben med dette gjenspeiles i det vi gjør til daglig i barnehagen og gjennom ulike tema. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som ligger til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen vår.

 

Vennskap og fellesskap

Vi ønsker at barnehagehverdagen vår skal være preget av lek, glede og humor, der alle barn og voksne føler tilhørighet og trygghet. Et slikt miljø vil være nødvendig for at vi på en best mulig måte skal bidra til at alle barn i barnehagen utvikler sosial kompetanse. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Dette skjer i alle situasjoner i løpet av dagen. Det er nødvendig at vi voksne er aktive og tydelige for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø, der barna utvikler trygghet og respekt for andres kulturelle verdier og ytringer. Anerkjennende og støttende relasjoner danner grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.

Vennskap og felleskap styrker vi med felles aktivitet hvor hver enkelt blir anerkjent og ønsket som en del av gruppa. Vi støtter opp om barnas gode relasjoner og støtter opp der det trengs hjelp til å bygge vennskap og finne plass i felleskapet.

 

Kommunikasjon og språk

I vår barnehage er vi veldig glad i å lese bøker og vi er bevisst vår måte å kommunisere og samtale med barna på. Vi har stor tro på at vi gjennom å lese og samtale med barna bidrar til god språklæring og økt leseglede. I tillegg til å ha et rikt utvalg av bøker tilgjengelig så bruker vi mye sang, rim og regler. Gjennom god litteraturformidling, som gir barna felles referanser, vil vi kunne inspirere og være døråpnere inn i leken for barna.Slike aktiviteter er gøy og det er med på å skape et fellesskap og dermed også en trygghet i barnegruppa.

Vi er bevisst hvordan vi samtaler med barna, det vil si at vi samtaler med barn på en slik måte at vi stimulerer til videre undring. Dette gjør vi ved å være bevisst på å bruke et rikt og variert språk og gjerne stille spørsmål som setter i gang refleksjon hos barna. Dette kan være spørsmål som, hva tror du? Hva ønsker du? Hva tenker du? Hva føler du? For oss er det viktig at vi som barnas samtalepartner gir de god tid til å komme med sitt svar og at vi ikke legger ordene i deres munn.

 

Barns medvirkning

FN’s barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Det betyr at barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse, altså medvirke ved alle sider i sitt liv. Medvirkning betyr å virke sammen for samme sak, det å hjelpe, støtte og bidra. Å arbeide med barns medvirkning handler om hvordan vi som voksne tenker om og ser på barnet. Det er holdningene våre som leder frem til medvirkning, det er viktig å være åpen til barnet og dets utspill. De yngste barna kommuniserer via kroppsspråk og andre følelsesmessige uttrykk, og etter hvert som de blir større også med det verbale språket. Det er viktig at vi møter det enkelte barns uttrykk med anerkjennelse. Respekt har en betydelig rolle i arbeidet med barns medvirkning.

 

Overganger

Når et barn begynner i vår barnehage er vi opptatt av å legge til rette for en trygg og god start for både barnet og foreldrene. I starten tilpasser vi dagene til rolig lek slik at barnet kan finne tilhørighet og trygghet. Vi legger opp til en god dialog med foreldrene om hvordan vi i fellesskap skal gi barnet tid og rom til å finne sin plass og føle seg trygg i barnehagen.

Overgang til ny barnehage er foreldrenes ansvar, men i tilfeller der det er behov for ekstra støtte i overgangen hjelper vi til med det. Vi oppretter da en dialog med den nye barnehagen og avlegger dem eventuelt et besøk.

 

Barnehagens fagområder  

I Rammeplan for barnehagen er det satt opp syv fagområder som skal prege barnehagens innhold. Fagområdene hver for seg dekker et stort læringsfelt, men de opptrer sjelden alene. Gjennom de ulike temaene som vi tar opp i Solstrålen familiebarnehage, vil flere eller alle fagområdene representeres. Gjennom fagområdene skal barn sikres varierte opplevelser og erfaringer på mange felt. I hverdagsaktiviteter og lek skjer det spontan kommunikasjon knyttet til fagområdene.

De syv fagområdene er:

-      Kommunikasjon, språk og tekst

-      Kropp, bevegelse, mat og helse

-      Kunst, kultur og kreativitet

-      Natur, miljø og teknologi

-      Antall, rom og form

-      Etikk, religion og filosofi

-      Nærmiljø og samfunn

Synliggjøring av hvordan vi jobber med fagområdene under ulike temaarbeid kommer frem i periodeplaner.